Acasa Actualitate-InternaSocial Valoarea tichetelor de creșă ajunge la 600 de lei

Valoarea tichetelor de creșă ajunge la 600 de lei

scris de Misu Andrei
45 Afisari

Valoarea tichetelor de creșă crește cu 30 de lei, ajungând la valoarea de 600 de lei pe lună, potrivit unui proiect de ordin pus în dezbatere publică de Ministerul Muncii.

Potrivit legii nr. 165/2018, aceste tichete sunt acordate angajaților (atât de la stat, cât și de la privat) care nu beneficiază de concediul maternal/paternal și de indemnizația acordate pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani.

În prezent, valoarea unui tichet de creșă este de 570 de lei, iar din luna aprilie va fi 600 de lei.„Art. 1. – Pentru semestrul I al anului 2023, începând cu luna aprilie 2023, valoarea sumei lunare care se acordă sub formă de tichete de creşă, stabilită potrivit prevederilor art. 33 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1045/2018 cu modificările ulterioare, este de 600 lei.

Art. 2. – Valoarea nominală stabilită la art 1. se aplică și pentru primele 2 luni ale semestrului II al anului 2023, respectiv august 2023 și septembrie 2023”, arată documentul.

Cine beneficiază de tichete

Tichetele de creșă sunt acordate în condițiile Legii 165/2018 și HG 1045/2018, care cuprinde normele metodologice de aplicare a legii 165/2018, arată Edupedu.ro.

Tichetele de creșă se acordă lunat angajaților care nu beneficiază de concediul și de indemnizația acordate pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv de până la 3 ani în cazul copilului cu handicap, indiferent dacă lucrează la stat sau la privat.

Acestea sunt acordate, la cerere, unuia dintre părinți sau tutorelui și pot fi folosite doar pentru achitarea taxelor la creșa unde a fost înscris copilul.

Valoarea tichetelor de creșă se cumulează cu alocația de stat pentru copii și cu stimulentul de inserție care se acordă la reluarea activității.

Asistenții maternali profesioniști sau persoanele la care este găzduit copilul și pentru care s-a instituit măsura plasamentului în regim de urgență nu beneficiază de aceste tichete, în temeiul Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Cine oferă aceste tichete

Potrivit legii, angajatorii pot fi:

– instituțiile publice centrale și locale, așa cum sunt definite la art. 2 pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, și la art. 2 pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare, inclusiv cele finanțate integral din venituri proprii;

– operatorii economici, astfel cum sunt definiți de Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare;

– regiile autonome, societățile și companiile naționale, societățile, indiferent de forma juridică de organizare și de forma de proprietate;

– instituțiile financiare și instituțiile de credit;e) organizațiile cooperatiste, societățile agricole și alte forme de asociere agricolă cu personalitate juridică;

– organizațiile nonprofit, precum și orice altă entitate care are statutul legal de persoană juridică constituită potrivit legislației române.

Cum se acordă tichetele

Angajatorii privați sau publici stabilesc împreună cu organizațiile sindicale legal constituite sau, acolo unde nu este constituit un sindicat, cu reprezentanții salariaților contractarea achiziționării biletelor de valoare cu una sau mai multe unități emitente, autorizate de Ministerul Finanțelor Publice, potrivit Legii 165/2018.

„Angajatorii care acordă bilete de valoare salariaților evidențiază în bugetele proprii aprobate potrivit legii, într-o poziție distinctă de cheltuieli denumită „Tichete de creșă“, sumele destinate acoperirii valorii nominale a biletelor de valoare, potrivit celor convenite cu organizațiile sindicale legal constituite sau cu reprezentanții salariaților, după caz. Pentru instituțiile publice, biletele de valoare pot fi acordate în limita sumelor prevăzute distinct cu această destinație în bugetele proprii aprobate, în condițiile legii.

Angajatorii au obligația de a informa angajații cu privire la creșele/entitățile asimilate acestora cu care unitățile emitente ale tichetelor de creșă au încheiate contracte de prestări de servicii.

Unitățile emitente ale tichetelor de creșă solicită de la angajatori datele de identificare ale creșelor/entităților asimilate acestora în care angajații au copii înscriși, în vederea încheierii contractelor de prestări de servicii. În același timp, actualizează lunar sau la cererea angajatorilor lista creșelor publice sau private care accepta tichete de creșă”.

Documente necesare

Angajații au nevoie de următoarele documente:

„a) cerere pentru acordarea tichetului de creșă;

b) actul doveditor eliberat de creșa/entitatea asimilată acesteia la care este înscris copilul;

c) documente care să ateste calitatea de părinte, respectiv certificatul de naștere al copilului, în cazul părinților naturali, sau hotărârea judecătorească de încuviințare a adopției, în cazul copilului adoptat;

d) documente care să ateste calitatea de tutore, respectiv hotărârea judecătorească de instituire a tutelei sau, după caz, dispoziția autorității tutelare;

e) declarație pe propria răspundere că celălalt părinte sau, după caz, tutorele nu beneficiază de tichete de creșă, de concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv de până la 3 ani, în cazul copilului cu handicap.

f) alte documente solicitate de angajator, după caz, potrivit regulamentului intern”.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. OK Mai mult