Acasa BusinessFinante-Banci Cu cât ar putea fi suplimentat plafonul pentru “Prima Casă”

Cu cât ar putea fi suplimentat plafonul pentru “Prima Casă”

scris de D.P.
10 afisari

Plafonul pentru ‘Prima Casă’ ar putea fi suplimentat cu un miliard de lei, din care 300 milioane lei sunt destinate pentru achiziţia locuinţelor construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe, conform unui proiect de Hotărâre publicat pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice (MFP).

‘Prin proiectul de act normativ supus aprobării se propune introducerea la nivelul normelor metodologice a dispoziţiilor care să permită gestionarea eficientă a plafoanelor de garantare reutilizate în cadrul programului Prima Casă, astfel că finanţatorii care au optat pentru reutilizarea plafonului în condiţiile împărţirii riscurilor şi pierderilor între finanţator şi stat, au obligaţia de a consuma plafonul reutilizat până la data de 31 decembrie 2013. Diferenţa rămasă neutilizată la data de 31 decembrie 2013 va fi realocată potrivit prevederilor art. VII alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 119/2010. Pentru anul 2013 se propune suplimentarea plafonului garanţiilor care pot fi emise potrivit art. 1 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009, cu 1 miliard lei, din care 300 milioane lei sunt destinate pentru achiziţia locuinţelor construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe (ANL), în scopul valorificării stocului de locuinţe ANL existent, iar garanţiile se vor acorda numai în monedă naţională şi se vor plăti în monedă naţională’, se arată în Nota de fundamentare a proiectului de act normativ.

Costul total al finanţărilor acordate în cadrul programului se compune din rata dobânzii ROBOR la 3 luni, plus o marjă de maximum 2,50% pe an, pentru creditele în lei. Marja nu include şi nivelul total al comisioanelor percepute de către finanţator, costul evaluării imobilului, costul aferent efectuării formalităţilor de publicitate şi comisionul de gestiune datorat FNGCIMM (Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii n.r.), costul evaluării terenului, locuinţei, devizelor estimative şi situaţiilor de lucrări, precum şi costul aferent efectuării formalităţilor de publicitate, după caz. Nivelul comisionului de gestiune şi al comisionului unic de analiză, calculat la soldul garanţiei statului, se negociază semestrial între Ministerul Finanţelor Publice şi FNGCIMM şi se stabileşte prin ordin al ministrului Finanţelor Public. Finanţatorii au obligaţia prevederii exprese în contractele de credit a costurilor cu dobânda exprimată în raport cu ROBOR la 3 luni şi separat a costurilor cu comisioanele.

‘Se propune clarificarea unor aspecte legate de daunele parţiale produse locuinţelor achiziţionate sau construite în cadrul programului, pentru despăgubiri, a căror valoare este de până la 20% din suma asigurată, fără a depăşi echivalentul în lei al sumei de 10.000 euro, caz în care societatea de asigurare va efectua plata direct către proprietarul locuinţei, căruia îi revine obligaţia de a readuce locuinţa în starea existentă la momentul încheierii poliţei de asigurare. Pentru daunele a căror valoare depăşeşte echivalentul în lei al sumei de 10.000 euro finanţatorul va emite acordul fie în numele şi contul statului, fie în nume şi în cont propriu şi/sau în numele şi în contul statului pentru efectuarea plăţii despăgubirilor către proprietarul locuinţei, căruia îi revine obliga.ia de a readuce locuinţa în starea existentă la momentul încheierii poliţei de asigurare’, se arată în document.

Potrivit acestuia, atât în cazul viciilor ascunse, cât şi în cel al daunelor produse locuinţelor ca urmare a intervenţiei unui risc asigurat, novaţia se referă exclusiv la contractul de garantare, urmând ca în practică aceasta să se aplice ca efect al schimbului de locuinţe sau a repunerii părţilor în situaţia anterioară, cu condiţia ca valoarea acesteia, aşa cum a fost evaluată în condiţiile legii, să fie cel puţin egală cu valoarea creditului contractat, la care se adaugă valoarea avansului.

La nivelul normelor metodologice de aplicare a programului ‘Prima casă‘, se propune reglementarea unui mecanism care să asigure un tratament egal pentru beneficiarii care au achiziţionat o locuinţă de la un dezvoltator imobiliar, care poate oferi la schimb o altă locuinţă corespunzătoare calitativ, în raport cu cei care au achiziţionat locuinţa de la o persoană fizică spre exemplu, care nu are această posibilitate, dar în cazul cărora va fi posibilă accesarea programului pentru a doua oară.

‘Finanţatorul îşi va exprima acordul fie în numele şi contul statului, fie în nume şi cont propriu şi în numele şi contul statului pentru înlocuirea garanţiei instituite în cadrul programului dacă locuinţa achiziţionată iniţial este sau, după caz, a devenit improprie cerinţelor de locuit ale unei persoane sau familii datorită constatării viciilor ascunse sau ca urmare a producerii unui risc asigurat. În vederea exprimării acordului, finanţatorul va verifica existenţa documentelor justificative privind viciile ascunse sau a documentelor din care rezultă că valoarea daunelor constatate şi evaluate este mai mare de 50% din valoarea creditului acordat iniţial, după caz, precum şi îndeplinirea condiţiei privind valoarea noii locuinţe aduse în garanţie, care trebuie să fie cel puţin egală cu valoarea creditului contractat, la care se adaugă valoarea avansului’, informează documentul citat.

Finanţatorul îşi va exprima acordul fie în numele şi contul statului, fie în nume şi cont propriu şi în numele şi contul statului, pentru ridicarea interdicţiei de înstrăinare şi/sau pentru cesionarea sumelor provenite din plata drepturilor de despăgubire de către asigurator în vederea achiziţionării unei noi locuinţe în cadrul Programului. Documentul mai propune mandatarea finanţatorilor în vederea efectuării demersurilor necesare pentru radierea ipotecii în favoarea statului şi a finanţatorului, a privilegiului finanţatorului, precum şi a interdicţiilor de înstrăinare şi grevare cu sarcini instituite asupra locuinţei achiziţionate iniţial în cadrul Programului, concomitent cu înscrierea în cartea funciară asupra locuinţei dobândite ulterior, a dreptului de ipotecă legală, în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, şi a finanţatorului, proporţional cu procentul de garantare precum şi a interdicţiilor prevăzute de lege.

Potrivit documentului adoptarea Hotărârii este de natură să răspundă unor necesităţi izvorâte din practică şi creează condiţii propice pentru administrarea suplă a portofoliului de garanţii şi nu în ultimul rând pentru creşterea gradului de utilizare a plafonului de garanţii care pot fi acordate în cadrul programului pentru achiziţia şi construcţia de locuinţe, cu consecinţe directe asupra dezvoltării pieţei imobiliare şi a sectoarelor adiacente acestuia, asupra creşterii numărului de clienţi ai instituţiilor de credit şi a gradului de securizare a creditelor.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. OK Mai mult