Acasa BusinessFinante-Banci DOCUMENT Noua ordonanță de reducere a cheltuielilor. De unde se taie și unde se duc banii

DOCUMENT Noua ordonanță de reducere a cheltuielilor. De unde se taie și unde se duc banii

scris de Misu Andrei
557 Afisari

Ministerul Finanțelor a publicat proiectul de ordonanță de urgență pentru reducerea cheltuielilor bugetare, prin care amână pentru 2024 plata unor drepturi salariale câștigate în instanță, transferă bani europeni în fondul de rezervă și pune stop la achiziții de mobilă și evenimente din bani publici. Noua ordonanță permite numeroase redistribuiri de bugete între ministere și în cadrul diverselor tipuri de cheltuieli, în contextul în care Guvernul ia în calcul să nu mai facă rectificarea bugetară în acest an. Ministerul Finanțelor nu precizează ce economie vor aduce la buget aceste măsuri.

 • În mod normal, pe parcursul anului erau făcute una-două rectificări bugetare. Rectificările bugetare sunt importante pentru redistribuirea banilor de la un minister la altul sau de la un capitol de cheltuieli la altul, în cazul în care anumite ministere nu au performat și nu au reușit să cheltuie banii, în timp ce altele au depășit programul de cheltuieli, au finalizat mai repede anumite proiecte sau ele s-au dovedit a fi mai scumpe. Rectificarea era, totodată, verificată de instituții și autorități independente, precum Banca Națională sau Consiliul Fiscal. Transferurile pregătite acum de Finanțe prin proiectul de ordonanță nu mai pot fi verificate în același mod. Consiliul Fiscal a avertizat în nenumărate rânduri că Fondul de Rezervă la dispoziția Guvernului este folosit discreționar.

Noile măsuri au fost necesare după ce Guvernul a fost nevoit să aloce bani de urgență prin fondul de rezervă către cofinanțări în proiecte europene derulate de Ministerul Transporturilor și Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene prin exercițiul financiar anterior. Acest exercițiu este la 90% absorbție, iar dacă cei 10% rămași nu se absorb până la finalul acestui an, atunci ei sunt pierduți definitiv.

Principalele măsuri din noua ordonanță pregătită de Finanțe:

 • Nu se mai pot încheia noi contracte, în 2023, pentru următoarele tipuri de cheltuieli:
 1. a) ”Bunuri și servicii” pentru alineatele ”Furnituri de birou” și ”Alte bunuri șiservicii pentru întreținere și funcționare”;
 2. b) Reparații curente;
 3. c) Bunuri de natura obiectelor de inventar;
 4. d) Cărți, publicații și materiale documentare;
 5. e) Consultanță și expertiză;
 6. f) Pregătire profesională;
 7. g) Studii și cercetări;
 8. h) Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări șiservicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere;i) Alte cheltuieli, cu excepția alineatelor ”Chirii” și ”Executarea silită a creanțelor bugetare”;
 9. j) Asociații și fundații, cu excepția angajamentelor cevizeazădomeniile ”Sănătate” și ”Asistență socială”;
  • Plățile lunare efectuate în noiembrie-decembrie la cheltuielile cu bunuri și servicii se limitează la cel mult la nivelul mediei plăților efectuate în perioada ianuarie-septembrie 2023, în limita bugetului aprobat la acest titlu de cheltuieli. Prevederile nu se aplică pentru cheltuielile cu medicamentele și materialele sanitare, cu serviciile medicale, pentru cheltuielile cu acțiuni și programe de sănătate, precum și în cazul cheltuielilor aferente unităților de învățământ preuniversitar și universitar.
  • În 2023 nu se mai pot finanța din fonduri publice, cu excepția celor provenite din donații și sponsorizări, organizarea de evenimente comunitare cum ar fi festivaluri,concerte, competiții locale, festivități, sărbători tematice, dar fără a se limita la acestea.
  • Plata sumelor stabilite prin titlurile de plată emise de către Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților, cu termen scadent în anul 2023 și neachitate de către Ministerul Finanțelor, se efectuează începând cu 1 aprilie 2024. În perioada 1 noiembrie 2023 – 31 martie 2024, se suspendă emiterea de către Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților a titlurilor de plată.
  • Tranșele aferente anului 2023 din sumele prevăzute prin hotărâri judecătorești având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din instituțiile și autoritățile publice, care fac obiectul plății eșalonate, precum și tranșa aferentă anului 2023 din sumele reprezentând drepturi de natură salarială restante stabilite în favoarea personalului din sistemul justiției prin acte administrative ale ordonatorilor de credite, neplătite până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se plătesc în anul 2024; Prevederile se aplică și în ceea ce privește tranșele aferente anului 2023 din sumele prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, având ca obiect acordarea de daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale pentru plata eșalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, reglementate prin actele normative prevăzute la același alineat.
  • Sumele prevăzute în bugetele ordonatorilor principali de credite la Titlul 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare”, la Titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020”, la Titlul 60 „Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR”, precum și la Titlul 61 „Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR”, pot fi cedate la Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023.
  • Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor și sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și municipiului București, destinate finanțării plății burselor cuvenite elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat rămase neutilizate după stingerea obligațiilor de plată aferente perioadei 1 ianuarie-31 august 2023, se disponibilizează la Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.
  • Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor, precum și sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și municipiului București, aprobatemunicipiului București, destinate finanţării cheltuielilor determinate de implementarea Programului pentru şcoli al României, în perioada ianuarie- iunie a anului şcolar 2022 – 2023, rămase neutilizate după stingerea obligațiilor de plată aferente perioadei de implementare, se disponibilizează la Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.
  • Din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului se pot aloca, pe bază de hotărâri ale Guvernului, sume pentru suplimentarea transferurilor din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetul asigurărilor pentru șomaj.
  • Cu sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, prevăzute la poziția 43 din anexa nr.7 la Legea bugetului de stat pe anul 2023, nr.368/2022 rămase nerepartizate la data de 15 decembrie 2023 se majorează Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2023.
  • Începând cu data de 1 noiembrie 2023 ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, care la data de 31 octombrie 2023 înregistrează în execuția bugetară la unele titluri din clasificația economică ale unui capitol bugetar plăți sub 50% din valoarea creditelor bugetare aprobate sunt obligați să disponibilizeze la Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului minim 10% din valoarea creditelor bugetare și a creditelor de angajament aprobate în buget la acea dată la solicitarea Ministerului Finanțelor, în termen de 5 zile de la data solicitării. Procentul de virare la Fondul de rezervă bugetară se stabilește de către Ministerul Finanțelor prin adresa de solicitare.
  • Începând cu data de 1 decembrie 2023 în Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului se virează sume reprezentând credite bugetare neutilizate de către ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat la solicitarea Ministerului de Finanțe, în termen de 5 zile de la această solicitare, fără a afecta activitatea curentă și de investiții finanțată din fonduri externe nerambursabile sau din fonduri alocate prin P.N.R.R. dacă din estimarea execuției bugetare realizată de Ministerul Finanțelor la nivelul ordonatorului principal de credite, până la data de 31decembrie 2023, rezultă că creditele bugetare nu sunt utilizate în totalitate.
  • Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se autorizează ordonatorii principali de credite să introducă modificări în volumul şi structura bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 ale instituţiilor publice subordonate finanţate parţial din venituri proprii, inclusiv prin introducerea de subdiviziuni noi ale clasificaţiei bugetare pe partea de venituri şi titluri noi pe partea de cheltuieli, să efectueze virări de credite de angajament şi credite bugetare, inclusiv la şi de la cheltuieli de personal, proiecte cu finanţare externă nerambursabilă şi cheltuieli de capital, şi între bugetele acestora, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate la titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”, şi să le comunice Ministerului Finanţelor în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
  • Prin derogare ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite bugetare și deangajament la titlul “Cheltuieli de personal” între capitolele de cheltuieli, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate pe ordonator principal de credite la acest titlu.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. OK Mai mult

BREAKING NEWS