Acasa Exclusiv ZiuaVeche.roJurnal de Sărindar 95 de ani de la Unirea Transilvaniei, Banatului, Crișanei și Maramureșului cu România (documentar)

95 de ani de la Unirea Transilvaniei, Banatului, Crișanei și Maramureșului cu România (documentar)

scris de Z.V.
209 afisari

La 1 decembrie 2013 se împlinesc 95 de ani de la Unirea Transilvaniei, Banatului, Crișanei și Maramureșului cu România.

‘Adunarea Națională a tuturor Românilor din Transilvania, Banat și Țara Ungurească, adunați prin reprezentanții lor îndreptățiți la Alba-Iulia în ziua de 18 Noiembrie/1 Decembrie 1918, decretează unirea acelor români și a tuturor teritoriilor locuite de dânșii cu România …’

Prima provincie românească care s-a unit cu România a fost Basarabia. În fața amenințărilor Rusiei și Ucrainei, Basarabia își proclamă independența (24 ianuarie/6 februarie 1918), iar la 27 martie/9 aprilie 1918, Sfatul Țării, care cuprindea reprezentanți ai tuturor naționalităților, a adoptat, cu majoritate de de voturi, hotărârea Basarabiei de a se uni cu România.

Al doilea mare moment din procesul de reîntregire națională a statului unitar român a avut loc la 15/28 noiembrie 1918, când Congresul general al Bucovinei, format din reprezentanții aleși ai românilor și ai naționalităților din Bucovina, a hotărât, în unanimitate, ‘unirea necondiționată și pe vecie a Bucovinei, în vechile ei hotare până la Ceremuș, Colacin și Nistru cu regatul României’.

În toamna anului 1918, în condițiile înfrângerii Puterilor Centrale și ale prăbușirii Austro-Ungariei, mișcarea națională a românilor din Transilvania s-a amplificat.
În acest context, la 29 sep. /12 oct. 1918 s-a întrunit, la Oradea, Comitetul Executiv al Partidului Național Român și a adoptat în unanimitate o declarație privind hotărârea națiunii române din Transilvania de a se poziționa ,,printre națiunile libere’.

Actul, redactat de Vasile Goldiș, se intitula ‘Declarația de autodeterminare națională‘ și făcea referire la cei aproximativ 3.500.000 de români care trăiau în Transilvania, Banat, Crișana și Maramureș. Se sublinia necesitatea convocării unei adunări naționale, care să delege organele abilitate ‘să trateze și să hotărască în treburi care se referă la situația politică a națiunii române’. Totodată, se cerea ‘afirmarea și valorificarea drepturilor ei, nestrămutate și inalienabile, la deplina viață națională’. Documentul a fost prezentat de Alexandru Vaida Voievod în Parlamentul de la Budapesta, în ședința din 5/18 octombrie 1918. Declarația de la Oradea, care afirma dreptul națiunii române la autodeterminare, precum și ideea convocării adunării naționale a reprezentat un act cu o semnificație istorică deosebită privind procesul de unificare națională.

La începutul lunii noiembrie 1918, Consiliul Național Român Central (cunoscut și sub numele de Sfatul Național Românesc) și-a mutat sediul la Arad. Acesta fusese înființat la 18/31 octombrie 1918, la Budapesta, și reunea câte șase reprezentanți ai Partidului Național Român (Vasile Goldiș, Aurel Lazăr, Teodor Mihali, Ștefan Cicio-Pop, Al. Vaida-Voevod, Aurel Vlad), respectiv ai socialiștilor (Tiron Albani, Ion Flueraș, Enea Grapini, Iosif Jumanca, Iosif Renoiu, Basiliu Surdu). Președinte desemnat a fost Ștefan Cicio-Pop, iar secretar general, Gheorghe Crișan.

Pus în fața unei situații complexe, de organizare a administrației după alungarea pretorilor, primarilor, notarilor și jandarmilor maghiari, Consiliul a lansat, la 7/20 noiembrie 1918, un Manifest prin care îi chema pe toți românii să fie ‘mari la suflet în ceasurile acestea grele ale anarhiei’.

CNRC și-a înființat un Consiliu Militar, care avea în subordine consiliile militare și gărzile militare, numite legiuni. Activitatea Consiliului a fost susținută de numeroase organe de presă, precum ‘Adevărul’, ‘Drapelul’, ‘Glasul Ardealului’, ‘Gazeta Poporului’, ‘Telegraful Român’. Un rol deosebit în publicarea documentelor programatice ale Consiliului l-a avut ziarul ‘Românul’, suspendat de către autoritățile maghiare în martie 1916 și reapărut în octombrie 1918, sub conducerea lui Vasile Goldiș.

La 9/22 noiembrie 1918, CNRC a înaintat Consiliului Național Maghiar o Notă Ultimativă prin care cerea ‘puterea de guvernare asupra teritoriilor locuite de români în Ardeal și Țara Ungurească’. Răspunsul era așteptat până la 12 noiembrie.

Tratativele între Consiliul Național Român Central și delegația Consiliului Național Maghiar, condusă de Jászi Oszkár, au avut loc la Arad, între 13 și 15 noiembrie. Partea maghiară a propus ca Transilvania să rămână în continuare în cadrul Ungariei, sub forma unui guvernământ românesc autonom, reprezentat în guvernul maghiar. Datorită acestei poziții, tratativele au eșuat.

Vasile Goldiș a declarat că ‘națiunea română pretinde cu tot dreptul deplina sa independență de stat și nu admite ca acest drept să fie întinat prin rezolvări provizorii’.

Consiliul Național Român Central a stabilit legături cu forurile politice de la Iași, unde se refugiase guvernul român și familia regală, și a trecut la organizarea adunării care să confirme voința de unire a românilor din Transilvania, Banat, Crișana și Maramureș.

În manifestul de convocare a Marii Adunări Naționale se invoca dreptul popoarelor la autodeterminare: ‘În numele dreptății eterne și al principiului liberei dispozițiuni a națiunilor (…) națiunea română din Ungaria și Transilvania are să-și spună cuvântul său hotărâtor asupra sorții sale și acest cuvânt va fi respectat de lumea întreagă’.

Marea Adunare Națională de la Alba Iulia, convocată pentru data de 18 noiembrie/1 decembrie 1918, a fost considerată de contemporani decisivă pentru ‘unitatea națională a tuturor românilor’. Toate apelurile au subliniat importanța istorică a actului ce urma să se decidă la Alba Iulia: ‘Veniți cu miile, cu zecile de mii — se scria în apelul Consiliului național din Blaj. E ziua când se va hotărî asupra sorții noastre pentru o veșnicie. Veniți și jurați că nedespărțiți vom fi și uniți rămânem de aici înainte cu frații noștri de pe cuprinsul pământului românesc, sub una și nedespărțită cârmuire’.

Pe lângă cei 1.228 de delegați, la Alba, au venit, după cum menționează contemporanii, peste 100.000 de români din toate colțurile Transilvaniei: ‘cât cuprindea ochiul numai om și om în continuă mișcare, producând un vuiet de parc-ar fi fost talazurile mării în vreme de furtună’.

În timp ce, pe câmpul lui Horea, mulțimea aștepta cu înfrigurare, în sala cazinei ofițerilor din Alba Iulia delegații se adunaseră.

Lucrările ședinței au început la ora 10.30.
Dintr-un colț al sălii izbucnește cu energie vechiul cântec patriotic ‘Pe-al nostru steag e scris unire’. Întreaga asistență îl cântă cu o însuflețire deosebită. El este practic lozinca sub care se va desfășura întreaga zi. Rând pe rând, își fac apariția membrii Consiliului Național Român Central primiți cu ropote de aplauze. Ultimul soșește George Pop de Băsești — președintele CNRC, ultimul în viață dintre memorandiști.

În sală se aflau 680 de delegați aleși în cele 130 de circumscripții electorale ale Transilvaniei, Banatului, Crișanei, Maramureșului și Sătmarului. Alături de ei participau reprezentanții episcopiilor românești, societăților culturale, institutelor de învățământ superior și școlilor medii, reuniunilor învățătorești, reuniunilor de meseriași și femei, delegații Partidului Social Democrat Român, gărzilor naționale și ai societăților studențești; în total 1 228 de delegați.

În discursul său, George Pop de Băsești a amintit marile momente ale luptei naționale a românilor conchizând: ‘Vrem să zdrobim lanțurile robiei noastre sufletești prin realizarea marelui vis al lui Mihai Viteazul: Unirea tuturor celor de o limbă și de o lege, într-un singur și nedespărțit stat românesc’.

A urmat la cuvânt Vasile Goldiș care a spus: ‘Națiunile trebuiesc eliberate. Între aceste națiuni se află și națiunea română din Ungaria, Banat, Transilvania. Dreptul națiunii române de a fi eliberată îl recunoaște lumea întreagă, îl recunosc acum și dușmanii noștri de veacuri. Dar odată scăpată din robie, ea aleargă în brațele dulcei sale mame. Nimic mai firesc în lumea aceasta. Libertatea acestei națiuni înseamnă: Unirea ei cu Țara Românească’.

În finalul discursului său, Vasile Goldiș a dat citire textului Rezoluției Marii Adunări Naționale:

‘I. Adunarea Națională a tuturor românilor din Transilvania, Banat și Țara Ungurească adunați prin reprezentanții lor îndreptățiți la Alba Iulia în ziua de 18 noiembrie/1 decembrie 1918, decretează unirea acestor români și a tuturor teritoriilor locuite de dânșii cu România. Adunarea Națională proclamă îndeosebi dreptul inalienabil al națiunii române la întreg Banatul, cuprins între râurile Mureș, Tisa și Dunăre.

II. Adunarea Națională rezervă teritoriilor sus-indicate autonomie provizorie până la întrunirea Constituantei aleasă pe baza votului universal.

III. În legătură cu aceasta, ca principii fundamentale la alcătuirea noului stat român, Adunarea Națională proclamă următoarele:

1. Deplina libertate națională pentru toate popoarele conlocuitoare. Fiecare popor se va instrui, administra și judeca în limba sa proprie prin indivizi din sânul său și fiecare popor va primi drept de reprezentare în corpurile legiuitoare și la guvernarea țării în proporție cu numărul indivizilor ce-l alcătuiesc.

2. Egală îndreptățire și deplină libertate confesională pentru toate confesiunile din stat.

3. Înfăptuirea desăvârșită a unui regim curat democratic pe toate tărâmurile vieții publice. Votul obștesc, direct, egal, secret, pe comune, în mod proporțional, pentru ambe sexe, în vârstă de 21 ani la reprezentarea în comune, județe ori parlament.

4. Desăvârșită libertate de presă, asociere și întrunire, libera propagandă a tuturor gândurilor omenești.

5. Reformă agrară radicală. Se va face conscrierea tuturor proprietăților, în special a proprietăților mari. În baza acestei conscrieri, desființând fidei-comisele și în temeiul dreptului de a micșora după trebuință latifundiile, i se va face posibil țăranului să-și creeze o proprietate (arător, pășune, pădure) cel puțin atât cât o să poată munci el și familia lui. Principiul conducător al acestei politici agrare e, pe de o parte, promovarea nivelării sociale, pe de altă parte, potențarea producțiunii.

6. Muncitorimii industriale i se asigură aceleași drepturi și avantagii, care sunt legiferate în cele mai avansate state industriale din Apus.

IV. Adunarea Națională dă expresie dorinței sale, ca congresul de pace să înfăptuiască comuniunea națiunilor libere în așa chip, ca dreptatea și libertatea să fie asigurate pentru toate națiunile mari și mici, deopotrivă, iar în viitor să se elimine războiul ca mijloc pentru regularea raporturilor internaționale.

V. Românii adunați în această Adunare Națională salută pe frații lor din Bucovina scăpați din jugul Monarhiei austro-ungare și uniți cu țara-mamă România.

VI. Adunarea Națională salută cu iubire și entuziasm liberarea națiunilor subjugate până aici în Monarhia austro-ungară, anume națiunile: cehoslovacă, austro—germană, iugoslavă, polonă și ruteană și hotărăște ca acest salut al său să se aducă la cunoștința tuturor acestor națiuni.

VII. Adunarea Națională cu smerenie se închină înaintea memoriei acelor bravi români, care în acest război și-au vărsat sângele pentru înfăptuirea idealului nostru, murind pentru libertatea și unitatea națiunii române.

VIII. Adunarea Națională dă expresiune mulțumitei și admirațiunei sale tuturor Puterilor Aliate, care prin strălucitele lupte purtate cu cerbicie împotriva unui dușman pregătit de multe decenii pentru război au scăpat civilizațiunea de ghiarele barbariei.

IX. Pentru conducerea mai departe a afacerilor națiunii române din Transilvania, Banat și Țara Ungurească, Adunarea Națională hotărăște instituirea unui Mare Sfat Național Român, care va avea toată îndreptățirea să reprezinte națiunea română oricând și pretutindeni față de toate națiunile lumii și să ia toate dispozițiunile pe care le va afla necesare în interesul națiunii’.

Votată, într-o atmosferă de un entuziasm de nedescris în cuvinte, Rezoluția a devenit, astfel, documentul istoric prin care se înfăptuia visul de veacuri al poporului român: România Mare.

Pentru ca mulțimea să poată fi informată simultan de hotărârea luată s-au înălțat, ca și la 1848, în cele patru puncte cardinale ale platoului lui Horea, patru tribune. De aici au vorbit mulțimii liderii mișcării naționale.

‘În ziua aceasta poporul român din tot cuprinsul plaiurilor de dincoace de Carpați și-a rostit voința nestrămutată de a se uni cu frații lui de un sânge din România. Prin această rostire înțeleaptă unitatea neamului nostru e desăvârșită. Dacia lui Traian și România unită pe timp scurt de Mihai Viteazul și-a luat ființă pentru toate timpurile cât va trăi neamul românesc pe pământ’, scria ziarul „Libertatea”.

La 11/24 decembrie 1918, regele Ferdinand emite Decretul-lege de unire a Transilvaniei cu vechea Românie.

În cursul anului 1919, regele Ferdinand și regina Maria au întreprins un lung turneu prin Transilvania.

Solemnitatea încoronării regelui Ferdinand I și a reginei Maria a avut loc la 15 octombrie 1922 la Catedrala Reîntregirii din Alba Iulia. Însemnele Basarabiei, Bucovinei și Transilvaniei au fost adăugate coroanei regale de oțel a regelui Carol I, ce amintea de Plevna, fapt ce a simbolizat actul unirii tuturor provinciilor istorice românești sub sceptrul aceluiași monarh.

Cu acest prilej, regele Ferdinand se adresează tuturor românilor cu o proclamație: ‘mă închin cu evlavie celor cari, în toate vremurile și de pretutindeni, prin credința lor, prin munca și jertfa lor, au asigurat unitatea națională și salut cu dragoste pe cei care au proclamat-o într-un glas și simțire de la Tisa până la Nistru și până la Mare’. În următoarea zi au fost organizate o serie de manifestări la Arcul de Triumf din București, la care au participat reprezentanți din peste 20 de state europene, din SUA și Japonia, acest fapt demonstrând recunoașterea internațională a noului stat unitar român.

În 1990, la 27 iulie, Parlamentul României hotărăște ca ziua de 1 Decembrie să devină Ziua Națională a României. Primul 1 Decembrie ca zi națională a fost marcat la Alba Iulia, la 1 decembrie 1990.

De altfel, în fiecare an, atât la Alba Iulia, cât și în toate orașele mari din întreaga țară au loc manifestări și ceremonii prilejuite de aniversarea zilei de 1 Decembrie, evenimente care îi reunesc pe românii de pretutindeni.

58 comentarii

Ereticul 01-12-2013 - 10:42

La mult ani, Romania!

Ereticul 01-12-2013 - 10:42

*multi

UnUL 01-12-2013 - 10:48

Da, La Mulți Ani! Cum spuneam, România să prospere (eventual între frontierele ei firești!) iar

UnUL 01-12-2013 - 10:50

Da, La Mulți Ani! Cum spuneam, România să prospere (eventual între frontierele ei firești!) iar „prostimea” română să se deștepte la minte și să lucreze pentru propășirea țări – în loc să trândăvească, să fure și să voteze cu viscerele.

UnUL 01-12-2013 - 10:51

„propășirea țării”, evident; tastarea, bat-o vina !

UnUL 01-12-2013 - 10:52

Aș mai adăuga : „să aștepte pomeni de la stat…”

Europeanuul 01-12-2013 - 11:09

Primeste EBa pomana grasa – de la contribuabili.

UnUL 01-12-2013 - 11:54

Nici EBA și nici altcineva din familia prezidențială nu a primit, nu primește și nu va primi pomeni, European Nul.

- - प्रिंस Parpanghel Carpathian LORD 01-12-2013 - 13:55

P o r t a r u l M i n c i o s de la U B B Cluj, in T I C A L O S I A caracteristica p e d e l e p r e l or, mai incearca intr-o ultima zvacnire sa incerce sa D E N A T U R E Z e A D E V A R U L ;
ficele I M P O S O R U L U i au fost ”platite” de firma Luxten, ani de zile , inca de pe timpul in care basescu era primar general al Bucurestiului , si a semnat contacte cu firma Luxten.

De fapt si ”PORTARUL ” de la UBB nu a ….primit si nu a furat ,nimic in viata ,lui.

Tupeul bastardo- basescian in forma patologica !

Europeanuul 01-12-2013 - 14:45

Presedintele Romaniei a vindut gogosi electoratului „mintind” in pragul ultimilor alegeri europarlamentare ca un escroc (eiskalt, fara nici un pic de rusine) ca fiica lui a terminat la James Madison University in USA. Ati promovat in fruntea tarii un om fara scrupule (un necioplit, un oportunist cu caracter de kkt).

http://www.youtube.com/watch?v=8Iwcs82RRf0

UnUL 01-12-2013 - 15:28

Nu știu dacă și Ioana. nu cred. Dar EBA a fost ANGAJATĂ la Luxten, nu sinecuristă a Luxten. Nuance !
Habar n-am ce primește portarul de la UBB, dar nu cred că ar avea de unde primi prea multe șpăgi; în ceea ce mă privește, e așa cum spui : n-am luat un ac nemeritat în întreaga mea cariera, darmite altceva. Dar probabil tu, obișnuit să furi, ca foarte mulți mitici, nu poți înțelege că cineva poate fi corect și cinstit, Parpangheluș scormonitor în kkt.

Europeanuul 01-12-2013 - 11:06

Da propagandistilor, „prostimea” romana sa se destepte. In preajma ultimilor alegeri europarlamentare Traian Basescu infirma (intr-un interviu despre candidatura fiicei sale- EBa): fiica mea a terminat in Statele Unite la James Madison University, si-a echivalat studiile si aici, vorbeste foarte bine o limba straina – sint destui pe care i-a m trimis (la Bruxelles) fara sa vorbeasca. Vezi minutul 1:00

http://www.youtube.com/watch?v=Ns1BIy4DhZE

P.S. exact genul acesta de tupeu il gasim la Basescu si la ai lui propagandisti.
ttp://www.youtube.com/watch?v=V_ieF7G-WJI

- - प्रिंस Parpanghel Carpathian LORD 01-12-2013 - 14:09
- - प्रिंस Parpanghel Carpathian LORD 01-12-2013 - 14:11
- - प्रिंस Parpanghel Carpathian LORD 01-12-2013 - 15:08

Pe linkul respectiv apare dna Ridtzi, care a platit cu cariera , deturnarea de fonduri pt, propulsarea EBEI ! Dar , a fost salvata de PUSCARIE , deocamdata !

http://www.youtube.com/watch?v=Ns1BIy4DhZE

UnUL 01-12-2013 - 15:33

Deturnare de fonduri, poate – justiția urmează să se pronunțe. „Pentru propulsarea EBE-i „ – e o aberație.
În ce privește „salvarea”(deocamdată – singurul cuvânt corect din postarea ta!), – ea îi vine de la lentoarea justiției române și de la alegerea ca deputat pe listele PPDD. PDL a exclus-o, ca pe toți cei trimiși în judecată, doar USL-ul își apără cu piepturile pușcăriabilii.

Mircea 01-12-2013 - 15:40

Sunt curios sa vad la alegerile viitoare cine le propulseaza pe sotiile lui Ponta si Antonescu in parlamentul european. Ne prezinti vreun film cu tema asta ?

Europeanuul 01-12-2013 - 19:27

@Mircea

Adina Valean este vicepresedintele grupului ALDE (spre deosebire de EBA ea nu are nevoie de propulsii)

http://www.alde.eu/alde-group/presidency-president-vice-presidents/

Mircea 01-12-2013 - 19:58

Eu vorbeam despre alegerile viitoare. Doamna Daciana are nevoie de propulsii ?

Mircea 01-12-2013 - 20:04

Doamna Adina nu mai are nevoie de alegeri, ramine acolo pe viata ?

- - प्रिंस Parpanghel Carpathian LORD 01-12-2013 - 20:23

…Mirciulica ca GO…..chiar doresti un
Film, cu dedicatzie?
Aici, acasa !

- - प्रिंस Parpanghel Carpathian LORD 01-12-2013 - 20:35

Mirciulica ca a treia cizma, nici una !

Cate comisii isi vor mai spune parerea? Basescule ajunge, nu mai exista scapare! Verdictul a fost dat: nu s-a plagiat, de ce se tot insista prin aparitia a tot felul de grupuri din sustinatori sau persoane santajate de Basescu sa se combata un verdict juridic sau nu mai exista alte motive de denigrare a imaginii actualei conduceri? Cred ca e mai bine ca putinele relatii care i-au mai ramas preseditnelui suspendat sa fie pastrate pentru viitorul sau, ca va avea nevoie cu siguranta de ele!
Raspunde » Scris de Mircea la 20-07-2012 @ 14:23

centaur 01-12-2013 - 11:09

Si Budapesta inca nu este pe Arcul de Triumf. De ce?

Mircea 01-12-2013 - 14:08

Romani cu care ne mindrim: antibasistii

MOTO:
„- – प्रिंस Parpanghel Carpathian LORD
30-11-2013 at 20:24
…..Recomand , tuturor sa nu-i raspunda,
Pentru un basist , NEBAGAREA in SEAMA
Echivaleaza cu ….S F A R S I T U L !”

Un alt membru de frunte al antibasistilor este –=+ LORDul cARPAtHIN. Cu toate ca sustine cu tarie ca inamicul sau este singerosul dictator instalat la Cotroceni in realitate lordul duce lupte grele cu limba romana. Numai bunul Dumnezeu poate intelege (oare?) ce inseamna amestecul de litere mari cu cele mici, cuvintele si semnele misterioase care ii impodobesc ca niste sorcove postarile. Specialist neegalat in trucatul pozelor lordul mioritic mai exceleaza in ceva. Isi foloseste pozele ca suport de virusi. Nu stiu daca el ii scrie sau altii il folosesc ca mobil purtator fara cunostinta sa. Stiu insa in mod sigur ca victimele sale sunt tocmai antibasistii. Basistii au naivitatea necesara ca sa foloseasca sisteme de operare cu licenta si programe antivirus profesionale. Vocabularul lordului mioritic se apropie de cel al intelectualului cu nume urban dar lordul are totusi un strat gros (chiar de citiva microni) de educatie si din cauza asta nu merita decit locul II cu coronita in clasamentul nostru.

Europeanuul 01-12-2013 - 15:08

Tu Mirceo mindreste-te cu spuma Romaniei: Iliescu, Nastase, Voiculescu, Basescu, Geoana (escroci sentimentali si profitori cu caracter de kkt).

http://www.youtube.com/watch?v=TD7P7Saevgk
ttp://www.youtube.com/watch?v=V_ieF7G-WJI

Europeanuul 01-12-2013 - 15:21

Mirceo, ne putem mindri cu Nuti, Draga Stolo si cu dinozaurul Melescanu. Tot aceleasi fetze!?

http://www.youtube.com/watch?v=qxIYpIh0HEY

Mircea 01-12-2013 - 15:36

Toate la vremea lor. Astazi ne mindrim cu romanii anti. Cu cine ma mindresc eu nu are importanta si nici nu e frumos sa scriu eu despre mine.

UnUL 01-12-2013 - 15:43

Execelentă caracterizare, domnule Mircea, am notat-o și îmi voi permite să i-o amintesc din când în când „preopinentului”. I-am spus și eu multe până acum, printre care și unele din cele semnalate de dumneata (amestecul de majuscule și de litere mici, abuzul de link-uri, antibăsescita acută furibundă, etc.), dar dumneata ai reușit o excelentă caracterizare sintetică a acestui dezgustător personaj în câteva rînduri. Bravo !
P.S.Europene Nul, te-ai îmbolnăvit și tu de Linkită, sau nu ești decât un alter ego al lui Parpanghel?

UnUL 01-12-2013 - 15:44

Erată : „excelentă”.

- - प्रिंस Parpanghel Carpathian LORD 02-12-2013 - 11:00

Din …ERATA in ERATA ….

Dar ,te consideri ”EXCEPTIONAL”

Noroc , cu,, Mirecea ,, care nu este;

icolicea: Pensiile recalculate ale militarilor vor fi făcute publice

Publicarea unor sume nu reprezinta nimic daca nu am si numele sa pot v erifica,asa ca mai bine sa nu se publice. Nu sunt de acord sa vorbeasca despre militari la emisiunile TV,unii care nu stiu ce inseamna viata de militar. Prin noua lege a pensiilor se desfinteaza statutul de militar in rezerva sau retragere si asta este lucrul cel mai rau,iar lupta noastra se da pentru acasta.Cuantumul pensiei este si el important,dar dupa o cariera de 34 ani ca militar, sa vina cineva si sa-mi spuna ca trecutul meu este sters, nu voi putea accepta. Col(r)Mircea Goiceanu
Raspunde » Scris de mircea la 19-01-2011 @ 14:01

???????????????????????????

UnUL 02-12-2013 - 11:10

Parpanghel, chiar că nu pricep ce legătură are postarea asta cu ce vorbeam mai sus.
P.S. Oricum, ești sigur că nu îl confunzi pe Mircea (cu M mare) cu mircea (cu m mic)? Sunt 2 persoane diferite, între care există o diferență ca de la cer la pământ.

- - प्रिंस Parpanghel Carpathian LORD 02-12-2013 - 11:51

Nu ar fi o noutate , ca nu ai priceput nimic ,
Dar … a b s o l u t n imic din ceea ce este

E SE N T I A L , in viatza !

Esti un r e d u s m e n t h a l, drept dovada

M a n i e r a ,de un penibil absolut,

Cu care postezi , t i c a l o s i i le de

….P R O P A G A N D I S t ,bhasist !

Bhoulle , fa o analiza pe T E X T la

mircea si la ….M I R C E A !

B ho u l l e !

UnUL 02-12-2013 - 11:57

Parpanghelaș, văd că te tâmpești pe zi ce trece. Să fie firescul proces de senilizare, sau o boală mintală care evoluează galopant? Nu știu și puțin îmi pasă. În plus ești din ce în ce în ce mai mârlan, mai vulgar și mai violent. Singura soluție normală este să te trimit la draku și să încetez orice încercare de dialog. Auguri, stupido !

- - प्रिंस Parpanghel Carpathian LORD 02-12-2013 - 12:25

Nyomoriculle , daca ,cumva as da semne de

TAMPENIE,

Ar fi o …DOVADA ,ca am fost in preajma ta

SECATURA,

Dar , incearca la cei care mai intra in plasa ta

MINCINOSULE

Esti …JEGUL BLOGULUI , esti RUSINEA

FORUMULUI !

Antibasistul 01-12-2013 - 16:16

Romanii cu care nu ne mindrim sunt basistii, slugi ale lui Basescu!!!

Mircea 01-12-2013 - 16:27

Stai la rind nu te baga in fata. Iti vine si tie rindul dar deocamdata ma ocup de elita anti nu de ciurucuri.

Titircă Inimăbună 01-12-2013 - 16:35

Pai sa luam cazul domnului Antonescu, spre exemplu, de cand e USL-ul la conducere si cu puterea legii si cu cea a ministrilor, CATA FLOTA A CONSTRUIT ROMANIEI?

Deci ei mint si ca sunt antibasisti.

Imi pare ca ati ramas cinstit, dar si ultimul, caci nu mai sunt antibasisti, acum toti policicienii sunt o apa si un pamant.

Este deci cazul sa va revizuiti nu numai atitudinea dar si nick-ul.

Ce ati spune de Antivalverde? Nu suna cu mult mai frumos? Dar ValMagenta pentru ca este anti-culoarea lui verde (sunt complimentare)?

UnUL 01-12-2013 - 17:25

Păi, Bășinel, tu nu te mândrești decât cu tripleta Felix-Pontochio-Căcărău.

UnUL 01-12-2013 - 21:29

@Bășinel
Securist e tac’tu, tăntălăule.
P.S.1 postările voastre va trădează – copy-paste nr. 126
P.S. Eu sunt deja la răcoare. Vara, când dau drumul la aerul condiționat.

UnUL 01-12-2013 - 21:31

Hopa! Când am răspuns și eu postării i m b e c i l e a lui Bășinel, respectiva postare a dispărut ca prin farmec. Nu e nicio pierdere, evident, dar nu-mi place când par a vorbi singur.

Antibasistul 01-12-2013 - 23:42

Nu pari a vorbi singur, VORBESTI SINGUR, ca orice basist țacanit!

UnUL 02-12-2013 - 00:24

Sigur, Bășinel, nu ai recunoaște în ruptul capului că și-au tăiat postarea că era prea scârboasă.

Antibasistul 02-12-2013 - 00:28

Da analfabetule babalic basist!!

UnUL 02-12-2013 - 00:29

Da, virgulă, analfabetule – că e un vocativ!
Și a propos de analfabeți :
Antibăsistul – greşeli:
• „Sti bine” (cu un singur i în loc de 2 !); „nu ști” (tot cu un singur i!); Sti de la pretinul tau (tot cu un singur i !!!); „tu nu ști” (TOT CU UN SINGUR I !!!)
• „vor murii” (cu 2 i în loc de unul!!!); variantă : „vei crăpa, murii” (tot cu 2 i!). GREȘEALA REVINE DE ZECI DE ORI.
• „acei monştrii” (cu 2 i în loc de unul, cum e corect!!!)
• „sînt ” (cu î din i !), de altfel folosirea lui î din i este generală la Bășinel.
• „persoana nongrata”
• „intrii pe net” (cu 2 i în loc de unul, cum e corect!!!)
• „poliția argentinEană”
• „să scri”, respectiv „ scri” (cu un singur i în loc de 2 !), „scri cu mai multe nick-uri” (tot cu un i !!!)
• „ mai bine te omora-i”
• „ Tu ţi şi foarfeca-n creier” (?!)(cu un singur i în loc de 2 !)
• „ar trebui sa fi” (cu un singur i în loc de 2 !)
• „dacă scri în englezeste, nu e bine, se poate crede ca vrei sa codifici mansoneria” (?) [de altfel „scrii” e adesea scri cu un singur i !!!]
• „toţi banii care-i aveţi” (corect „PE CARE”)
• „Porcii si puii care-i cumperi” (corect „PE CARE”)
• „şase raţe au scapat vi” (VII scris cu un singur i în loc de 2 !)
• „i-al dracului pe Băsescu la voi” (în loc de „IA-L”)
• „TOMI v-a veni” ( VA scris cu cratimă !!!)
• „înapoi să nu mai vi!” (conjunctivul „SĂ VII” scris cu un singur i în loc de 2 !)
• „Tare bine le sti tu (ÎTII scris cu un singur i în loc de 2, cum e corect!)
• „…esti un prost, susti niste teorii imbecile” (SUSŢII scris cu un singur i în loc de 2, cum e corect!)
• „împușcați vor sfârșii” (SFÂRȘI scris cu 2 de i în loc de unul, cum e corect!)
• „Postarile două de deasupra-s scrise” (???!!)
• „Evreii bolsevici a creat și impus cu forța comunismul” (în loc de AU creat)
• „Polul prostiei și marii ticăloși” (în loc de « ticăloşii », cu 2 i !!!)
• „Toți basisti-s cretini, NU ve-ți găsi NICIODATA inteligența la ei!” (VEȚI scris cu cratimă !!??)
• „A MINȚII” (infinitivul scris cu 2 I !!)
• „Ve-ți vedea” („VEȚI” scris cu cratimă !!!)
• „nu ai voe să vorbești urît” (în loc de „nu ai voie să vorbești urât”)
• „aș fugii de acolo (FUGI scris cu 2 i !!)
• „am avut cetațenia australiana care am pierdut-o” (în loc de PE CARE am pierdut-o, cum e correct !!!)
• „Pupo” (scris fără cratimă!)
• „ei au provocato” („Provocat-o scris fără cratimă !!!)
• „numerele astea (c)are le scri” (în loc de „Numerele astea PE CARE le SCRII !!!)
• „China poate venii” (VENI scris aiurea cu 2 i !!)
• „L-E CUMPĂRĂ” (LE scris aiurea cu cratimă !)
• „ au pus stapînire forumul” (în loc de „PE FORUM” !!!, bașca î din i în loc de â din a !!!)
• „SE VA DOVEDII” (ortografiat aiurea cu 2 i !!!)
• „ Indivizi care cred orbeste în Basescu, toate minciunile și prostiile care [corect „PE CARE”!!!] le vorbesc, scriu pro Basescu se numește băsism!” [FRAZĂ FĂRĂ CAP, FĂRĂ COADĂ, FĂRĂ LOGICĂ, FĂRĂ ACORD ÎNTRE SUBIECT ȘI PREDICAT, etc. !!!???]
• „băsiștii… nu au umor pentru ca nu-i duc mintea!” (correct : „nu-I DUCE mintea”)
• „va putrezii” (scris aiurea cu 2 i !!!)

Antibasistul 02-12-2013 - 01:32

Vezi idiot basist ca ai scris ca ei si-au taiat postarea, in loc de ți-au taiat postarea!

Rahat batrin basist esti asteptat cu nerabdare in IAD!

Antibasistul 02-12-2013 - 01:40

PS. Retardatule un NUL tot ce insirui tu deasupra postarii mele de deasupra sint invențiile tale, minciuni!

UnUL 02-12-2013 - 11:14

Văd că mi-au șters deja postarea.
Se poate căuta în arhivă (cine are timp și chef) și se vor găsi toate aceste greșeli și încă multe altele. Ultima, cu „VA PUTREZII” a fost doar ieri sau alaltăieri, se poate găsi ușor, și ți-am atras chiar atunci atenția asupra ei.
Dar văd că ai adoptat modelul Tonta : minți de stingi.

Titircă Inimăbună 01-12-2013 - 16:41

o sa stea la el la mosie, n-apuci tu sa-l vezi,decat daca te ajungi ceva tare si cu chimirul foarte lat.
apropos, esti frate sau var cu antizdrobitul?

UnUL 01-12-2013 - 17:26

Cum bine spunea domnul Mircea, nu-mi virusez computerul cu băselandiile tale.

UnUL 01-12-2013 - 17:30

Parpanghelaș, să nu-mi spui că nu te recunoști în respectiva postare; e un portret de un realism sfâșietor.

- - प्रिंस Parpanghel Carpathian LORD 01-12-2013 - 17:51

Demult trebuia sa apara UnAlt ,propagandist basist, slugoiul care se da cadru universitar la UBB a ajuns de toata jena, neavand argumente logice sa sustina imposibilul ,recte IMPOSTORUL ILEGITIM numit si traian basescu .
Nu era o sarcina usoara sa gasesti explicati si justificari pentru cineva care a INFOMETAt SISTEMATIC o TARa INTREAGA , pe cand el si acoliti sai au FACUt AVERi , URIASe.

Si acum , incearca sa le justifice , prin metoda spalari banilor negri .

Mosierul cu 291 de hectare , nu are cunostiinte in agricultura , dar in

SPALAREa BANILOr NEGRi este AS !

As de PIKA !

Ad 01-12-2013 - 20:24

Hai sa facem o nationala(concurs) al asilor in spalarea banilor murdari si ai sa vezi ca cei mai mari mafioti in spalarea banilor sunt din partide de care nimeni nu a auzit.

andrei 01-12-2013 - 17:59

mulțumiriri pentru documentar ZIUA VECHE!
Unele comentarii întristează.
LA MULȚI ANI ROMÂNIA!

UnUL 01-12-2013 - 19:56

Da, documentarul e excelent.

jan dinu 01-12-2013 - 20:18

––– 1 DECEMBRIE –––

Pe cer apare tricolorul
In ziua aceasta ce-o avem ..
Prin jertfe se’ntregi ogorul
Hai, totzi s-o sarbatorim – solemn !!
JD-USA
PS – Nu pot continua : unguroaica- nemtzoaika mea m-a
atentionat ca daca continui cu astfel de patriotisme inceteaza
mariajul shi trebuie sa aleg : >> ori ea ori patria <<
Sunt intr-o mare dilema …. o hotarire de asemenea importantza
este greu de luat … Astept sa treaca ziua …shi poate ai trece …

Pribeagul 01-12-2013 - 23:17

La multi ani romani, oriunde va aflati!

La multi ani, Romania! Sa fii mindra, frumoasa si… mai dodoloata!

Glorie eroilor care au au reusit sa faca realitate visul inaintasilor!

George Cosbuc – Patria Română

Patria ne-a fost pământul
Unde ne-au trăit strămoşii,
Cei ce te-au bătut pe tine,
Baiazide, la Rovine,
Şi la Neajlov te făcură
Fără dinţi, Sinane, -n gură,
Şi punând duşmanii-n juguri
Ei au frământat sub pluguri
Sângele Dumbrăvii-Roşii. –
Asta-i patria română
Unde-au vitejit strămoşii!

Patria ne e pământul
Celor ce suntem în viaţă,
Cei ce ne iubim frăţeşte,
Ne dăm mâna româneşte:
Numai noi cu-acelaşi nume,
Numai noi români pe lume
Toţi de-aceeaşi soartă data,
Suspinând cu toţi odată
Şi-având toţi o bucurie;
Asta-i patria română
Şi ea sfânta să ne fie!

Patria ne-o fi pământul
Unde ne-or trăi nepoţii,
Şi-ntr-o mândră Românie
De-o vrea cerul, în vecie,
S-or lupta să ne păzească
Limba, legea românească
Şi vor face tot mai mare
Tot ce românismul are:
Asta-i patria cea dragă
Şi-i dăm patriei române
Inima şi viaţa-ntreagă.

UnUL 02-12-2013 - 00:25

La mulți ani, Pribege. Nu știu pe unde pribegești, știu că nu gândim de loc la fel, dar, totuși … la mulți ani !

jan dinu 02-12-2013 - 00:51

EU acum ridic paharul
Pentru tzara ce-o avem
Patria NU e Fanarul
Sa-i dam deci :tot ce putem !
NU mai stati in nepasare
Voi uniti mereu sa fitzi
Altfel Romania moare …
Shi asha cu EA muriti !!…
JD-USA

Comments are closed.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. OK Mai mult