Acasa Top SecretArmata Guvernul Boc, dat în judecată de Asociaţia Naţională a Cadrelor Militare în Rezervă şi Retragere

Guvernul Boc, dat în judecată de Asociaţia Naţională a Cadrelor Militare în Rezervă şi Retragere

scris de Ziua Veche
1 afisari

.Asociaţia Naţională a Cadrelor Militare în Rezervă şi Retragere “Alexandru Ioan Cuza” (ANCMRR), printr-o acţiune în justiţie, înaintată la Curtea de Apel Bucureşti, cheamă în judecată Guvernul României pentru anularea în instanţă a art. 1 lit a), art 3, art.4, art. 5 al. 1, (2) şi (3), şi art.12, din Legea 119/2010, anularea, H.G. NR. 735/2010, Hotărâre pentru recalcularea pensiilor stabilite potrivit legislaţiei, privind pensiile militare de stat, a pensiilor de stat ale poliţiştilor, şi ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciarelor, conform Legii 119/2010, privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, informează ionpetrescu.ro şi InfoMondo Militar.


De asemena ANCMRR cere instanţei să constate faptul că Legea 164/2001, privind pensiile militare de stat este în vigoare, cel puţin până la promulgarea şi publicarea Legii unitare a pensiilor şi să dispună ca prin aplicarea principiului neretroactivităţii legii civile, principiul statuat de Constituţia României prin art. 15 al (2) şi anume ca “Legea dispune numai pentru viitor, cu excepţia legii penale sau contravenţionale mai favorabile”, să se menţină în plată cuantumul actual al pensiilor militare de stat, aceste sume, fiind proprietatea pensionarilor şi câştigate prin lege de către cadrele militare aflate în rezervă şi retragere.

 

CURTEA DE APEL BUCUREŞTI

 

CERERE DE SUSPENDARE A APLICĂRII

Art.1 pct. a) din Legea 119/2010

şi a H.G.nr.735/2010

 

DOMNULE PREŞEDINTE

 

Subscrisa, Asociaţia Naţională a Cadrelor Militare in Rezervă şi Retragere, “Alexandru Joan Cuza”, cu sediul in Bucuresti, str.Constantin Mille nr.l, sector 1, reprezentată de

 

Generalul (r.) Prof. Univ. Dr. Mihai Iliescu,

 

IN CONTRADICTORIU CU GUVERNUL ROMÂNIEI,

cu sediul in Bucureşti Piaţa Victoriei nr. 1, sector I,

FORMULEAZĂ:

 

Cerere de suspendare a aplicării prevederilor Legii 119/2010 art.1 pct a), precum şi suspendarea aplicării prevederilor H.G.735/2010, PÂNĂ LA PRONUNŢAREA CURŢII DE APEL BUCUREŞTI (lnstanţa de fond) CU PRIVlRE LA CEREREA NOASTRĂ DE ANULARE A ACTELOR ADMINISTRATIVE NORMATIVE SPECIFICATE MAl SUS, CERERE PE CARE VĂ RUGĂM SĂ NE-0 ADMITEŢI.

 

MOTIVE

 

In fapt:

 

Pentru aplicarea prevederilor art. 1, pct.a) din Legea 119/2010, precum şi a prevederilor H.G.735/2010,

mai precis pentru obţinerea tuturor datelor necesare recalculării pensiilor militare, cu toate detaşările de personal militar activ la Centrele Militare zonale şi judetene, precum şi la instituţiile de arhivă militară,

(aproximativ 600 de militari activi şi personal auxiliar), activitate care constă in studierea şi memorarea statelor lunare de plată ale fiecărui pensionar militar, pe timp de 20 ani, este imposibil de realizat total sau parţial şi fără erori majore, in timpul de prescripţie acordat de Legea 119/2010, având in vedere

nr. de pensionari militari in plată (aprox.83.000 de pensionari).

 

Această activitate ar aduce o pagubă iminentă atât M.Ap.N., care detaşează militari şi măreşte timpul de muncă al personalului auxiliar, cât şi numeroşilor pensionari militari, cărora in timp util nu li s-ar elibera aceste adeverinte şi li s-ar recalcula pensia conform art.6, al.(4) din H.G.735/2010, IN CONFORMITATE CU SALARIUL BRUT PE ECONOMIE DIN PERIOADA RESPECTIVĂ.

 

De fapt Guvernul României, prin prevederile art.6 al.(4) din Hotărâre, creează presiuni deosebite asupra pensionarului militar, care NU POATE DECÂT SĂ AŞTEPTE PRIMIREA DE LA CENTRUL MILITAR A DATELOR NECESARE RECALCULĂRII.

 

Oare nu este o formă de presiune asupra voiriţei pensionarilor de a cere recalcularea pensiei (a se vedea cererea prevazută la anexa lla H.G.735/2010)?

Guvernul a uitat că se adresează unor foşti militari in vârstă, care se abţin de la orice manifestări violente, fiind sub juramânt de credinţă datorat patriei şi asteaptă să sfârşească decent, dar care sesizează şi transmit urmaşilor lor inconsecvenţa legilor române, călcarea în picioare, de către guvernanţi a principiilor şi prevederilor constituţionale (cum ar fi prevederile art.15, al.(2) din Constituţia României), etc.

 

Prin admiterea cererii, Curtea de Apel Bucureşti, ar da un răgaz celor peste 80.000 de pensionari militari să cântărească în linişte prevederile Legii 119/2010, cât şi asupra modului de aplicare a H.G. nr. 735/2010, ar da un răgaz şi acelora care au obligaţia de a studia toate aceste state de plată şi de a elibera ADEVERINŢELE necesare recalculării pensiilor in conformitate cu prevederile Legii 119/2010, ar acorda un timp şi Casel Militare de Pensii să-şi pregătească algoritmul de calcul pentru calculul punctelor de pensii şi elaborarea noilor decizii.

 

IN CONCLUZIE :

 

VĂ RUGĂM SĂ ANALIZAŢI CU ATENŢIE PREZENTA CERERE DE SUSPENDARE ŞI S-O ADMITEŢI, URMÂND CA, DUPĂ SOLUŢIONAREA FONDULUI CAUZEI, CASA MILITARĂ DE PENSII, IN 5 (CINCI) LUNI DE LA PRONUNŢAREA HOTĂRÂRII ASUPRA FONDULUI,

SĂ RECALCULEZE PENSIILE M1LITARE SAU SĂ UITE ACESTE PREVEDERI.

 

II. In drept, ne intemeiem cererea pe prevederile art 14. al. ( 1 la 7 ) din Legea 554/2004, Legea Contenciosului Administrativ.

 

MENŢI0NĂM CĂ IMED1AT DUPĂ DEPUNEREA PREZENTEI CERERI AM INTRODUS ŞI ACTIUNEA DE ANULARE A LEGII 119/2010 ŞI A H.G.735/2010, LA ACEEAŞI INSTANŢĂ.

 

III. PENTRU SUSŢINEREA CERERII DE SUSPENDARE VĂ RUGĂM SĂ NE ADMITEŢI

PROBA CU INSCRISURI ŞI AVÂND ÎN VEDERE FAPTUL CĂ CELE DOUĂ ACTE NORMATIVE ATACATE, AU INTRAT ÎN VIGOARE PRIN ASUMAREA RĂSPUNDERII GUVERNULUI, IAR DACĂ CONSIDERAŢI NECESAR VĂ RUGĂM SĂ NE ADMITEŢI ŞI PROBA CU INTEROGATORIUL PÂRÂTULUl.

 

IV. Depunem prezenta cerere în două exemplare, unul pentru instanţă şi unul pentru pârât.

 

Bucureşti 16.08.2010

 

PREŞEDINTE

General (r.) Prof. Univ. Dr. Mihai Iliescu

 

Pt. ŞEF DEPARTAMENT JURIDIC

Avocat VORNICESCU AUREL

 

DOMNULUI PREŞEDINTE AL CURTII DE APEL BUCUREŞTI

pentru conformitate Secretar General

GL.Bg.(r.)

Radu Şerban DAN

_______________________________________________________

 

CURTEA DE APEL BUCUREŞTI

SECŢIA CONTENCIOS ADMINISTRATIV

 

DOMNULE PREŞEDINTE,

 

Subscrisa, Asociaţia Naţională a Cadrelor Militare in Rezervă şi Retragere “Alexandru loan Cuza”, cu sediul in Bucureşti, str.Constantin Mille, nr.1, sector I, reprezentată de d-nul

 

General (r) Prof.Univ. Dr. Mihail Iliescu, preşedinte, cheamă in judecată Guvernul României, cu sediul in Bucureşti, Piaţa Victoriei nr.1, sectorul 1, pentru ca, prin hotărârea pe care o veţi pronunţa să dispuneţi:

 

1.Anularea art. 1 lit.a), art 3, art.4, art. 5 al. (l), (2) si (3), şi art.12, din Legea 119/2010.

 

2. Anularea, H.G. NR. 735/2010, Hotărâre pentru recalcularea pensiilor stabilite potrivit legislaţiei, privind pensiile militare de stat, a pensiilor de stat ale poliţiştilor, şi ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciarelor, conform Legii 119/2010, privind stabilirea unor măsuri in domeniul pensiilor.

 

3 Să constataţi faptul că Legea 164/2001, privind pensiile militare de stat este in vigoare, cel puţin până la promulgarea şi publicarea Legii unitare a pensiilor.

 

4.Să dispuneţi ca, prin aplicarea principiului neretroactivităţii legii civile, principiul statuat de Constituţia României, prin art. 15, al.(2) şi anume că ” Legea dispune numai pentru viitor, cu excepţia legii penale sau contravenţionale mai favorabile”, să se menţină in plată cuantumul actual al pensiilor militare de stat, aceste sume, fiind proprietatea pensionarilor şi câştigate prin lege de către cadrele militare aflate in rezervă şi retragere.

 

MOTIVELE ACŢIUNII:

 

I.In fapt :

 

1. a) La 01.07.2010, am inaintat Guvernului Romaniei un memoriu prin care solicitam in principal

menţinerea in vigoare a Legii nr.164-2001, Legea pensiilor militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Această lege se armonizează cu prevederile Legii 80/1995, Legea statutului cadrelor militare, cu legislaţia modernă a pensiilor militare de stat, existenţa in toate statele Uniunii Europene şi N.A.T.O.,

precum şi, cu Directiva 86/378 a E.E.C, modificată prin Directiva 97/96 a E.C. şi dispune de un sistem coerent de calcul al cuantumului drepturilor de pensie a cadrelor trecute in rezervă şi retragere, in funcţie de gradul şi funcţia deţinută de pensionar in timpul actlvităţii militare.

 

Ca orice profesie şi profesia militară acordă acelor tineri care işi sacrifică viaţa slujirii patriei, care se sacrifică luptând impotriva terorismului internaţional, in teatrele operaţionale din Afganistan, Irak, Bosnia, etc, acelor tineri care depun pentru totdeauna jurământul de credinţă patriei, pe drapelul de luptă al acesteia, acelor tineri care jură “să-şi servească patria, chiar cu preţul vieţii…”, acordă,

susţinem noi, prin legislaţia militară, posibilitatea unui trai decent, atât pe timpul serviciului militar,

cât şi după incheierea carierei militare.

 

Acestora, patria este obligată să le asigure un trai onorabil la trecerea in rezervă, remunerat printr-o sumă de bani suficientă, corelată cu gradul şi funcţia obţinute in activitate prin muncă şi numeroase sacrificii (pensiile militare in plată sunt in cuantum de la 1500 lei, până la 5000 lei).

 

Această activitate de zeci de ani, aceste sacrificii pe care cadrele militare le-au făcut nu se regăsesc in nicio altă profesiune şi pe cale de consecinţă, atâta timp cât legile militare sunt unice şi legea pensiilor militare, care conduce şi ordonează viaţa militarilor, după incetarea activităţii până 1a moarte trebuie să fie unică.

lată un prim motiv, pentru care solicităm menţinerea in vigoare a legii nr 164/2001.

 

b).Drepturile obţinute de militarii armatei române, sunt câştigate prin sacrificiul vieţii sutelor de mii

de soldaţi, gradaţi, subofiţeri şi ofiţeri, morţi pe câmpurile de bătălie sub focul armelor turceşti, germane sau ruseşti, in ultimele patru războaie in care România a fost parte (războiul de independenţă, 1877, războaiele balcanice, 1911-1912, Primul Război Mondial 1916-1918 şi Al Doilea Război Mondial 1941-1945).

 

Pentru jertfele depuse, militarii români au fost inobilaţi, soldaţilor şi gradaţilor li s-a dat pământ, iar ofiţerilor şi subofiţerilor recunoştinţa veşnică a statului. Gradul obţinut in armată a intrat in proprietatea ofiţerilor, subofiţerilor şi a maiştrilor militari.

 

Ori, dacă gradul mililar esle proprietatea cadrelor militare, atunci implicit valoarea sa este proprielatea cadrului militar respectiv. Poate este necesar să vă reamintesc că ofiţerii activi obţin anumite grade

(maior. colonel şi general), după susţinerea unor examene de competenţă, la fel ca medicii, magistraţii, avocaţii, etc.

A doua componentă a soldei, este valoarea funcţiei deţinută prin ordin.

 

lată pentru care motiv unui fost cadru militar nu i se pot acorda punctele globale in funcţie de vechime şi contributivitate, ca oricărui salariat din România.

Prin legea Statutului cadrelor militare, Legea 80/1995, ofiţerilor, maiştrilor militari şi subofiterilor

li s-au stabilit vârste standard de pensionare, vârste care asigură o vechime in armată de la 25 ani la 35 ani şi uneori mai mult.

 

Şi din cauza calcului pensiei militare am solicitat guvernului menţinerea in vigoare a legii 164/2001.

 

c) Dacă există in vigoare o lege care creează un statut aparte magistraţilor pensionari, (a se vedea Decizia nr.873/2010 a Curţii Constituţionale, publicată in Monitorul Oficial al României, Partea I nr.433, din 28.06.2010), de ce nu ar exista in vigoare şi o lege a pensiilor militare de stat, care să cumuleze toate drepturile obţinute de militari in activitate pentru a avea un trai decent la pensie,

mai ales că Legea 164/2001 a fost discutată in Parlamentul României, promulgată de Preşedintele ţării

şi publicată în anul 2001, cu mult inaintea legii 303/2004, Legea privind statutul judecătorilor şi procurorilor, şi a legii privind pensiile magistraţilor.

 

lată un alt motiv temeinic, considerăm noi, ca această lege (164/2001) să rămâna în vigoare şi să asigure continuitatea necesară măcar pentru cadrele militare active in prezent, care la trecerea in rezervă, daca nu îşi vor sacrifica vieţile la ordinul patrei, trebuie să beneficieze de prevederile unei legi

care inmănunchiază in cuprinsul ei, toate drepturile câştigate de armata română după două secole de lupte, pentru patrie.

 

2. Am solicitat Guvernului României incetarea recalculării pensiilor militare, ceea ce inseamnă implicit, modificarea Legii 119/2010, prin anularea art.1, lit.a.) din lege, cerere pe care ne-o menţinem şi in prezent in faţa Curţii de Apel Bucureşti, prin prezenta acţiune.

 

Considerentele pentru care solicităm anularea art. 1 lit. a), art.3, al.( 1) şi (2), art.4, art.5, al.(1), (2) şi (3) şi a art.12 din legea 119/2010, precum şi a H.G. nr.75/2010 sunt următoarele:

a) Ţinând cont că atât pensiile militare de stat, cât şi pensiile judecătorilor şi procurorilor, se incadrează in pilonul al doilea privind scheme!e profesionale (ocupaţionale) guvernate de Directiva nr.86/378/E.E.C., modificată prin Directiva nr. 97/96/E.C., precum şi de faptul că tratamentul aplicat acestor categorii de pensii este diferit, in sensul că primei categorii i se va recalcula pensia, iar pensiile magistraţilor in viziunea Curţii Constituţionale ( Decizia 873/2010), nu se vor recalcula, considerăm necesar ca prin decizia sa, Curtea de Apel Bucureşti să oblige Guvernul României să intervină printr-o Ordonanţă de Urgenţă, CARE SĂ ANULEZE ART. 1 PCT a) din legea 119/2010, articol care prin conţinutul său transformă pensia militară de stat obţinută in baza Legii 164/2001, intr-o pensie in inţelesul Legii 19/2000 (iată in ce constă inadmisibilitatea aplicării Legii 119/2010).

 

De altfel, trebuie precizat că singurul sistem de pensii care nu are nicio tangenţă cu Legea 19/2000,

este sistemul pensiilor militare care a fost instituit prin inalt ordin al domnitorului Alexandru loan Cuza

şi menţinut ca un sistem de plată independent, chiar şi după cel de Al Doilea Război Mondial, până la promovarea prin asumarea răspunderii guvernamentale a Legii 119/201O.

 

b) Cu alte cuvinte, printr-o lege obţinută prin asumarea răspunderii, de către un guvern oarecare in anul 2010, se anulează o lege organică promovată de Parlamentul României, după dezbateri in ambele camere, promulgată şi publicată ca atare in anul 2001, se anulează o lege constituţională, care a produs efecte juridice timp de peste nouă ani, şi trece pensiile militare sub incidenţa Legii 19/2000, lege care in conţinutul său nu prevede nimic in legătură cu pensiile militare de stat, cu armata şi cu Legea 80/1995, Legea Statutului Cadrelor Militare.

 

c) In accepţiunea prevederilor art.118, al.(l) si (2) din Constituţie, independenţa cadrelor militare,

chiar si independenţa financiară, care reprezintă o componentă esenţială a independenţei armatei,

şi subordonarea acesteia inclusiv voinţei poporului, creează o totală contradictorialitate cu prevederile

art.1, pct.a şi art.3, 5 şi 12 din Legea 119/2010, care prevăd eliminarea pensiei de serviciu a militarilor,

fără a ţine seama de faptul că pensia de serviciu este inclusă in cariera tuturor militarilor,

intocmai ca numirea in funcţii, acordarea gradelor, formarea profesionala continuă, etc.

 

Pensionarea marchează momentul final al carierei militare având semnificaţia juridică a unui drept câştigat, care trebuie să producă efecte juridice indiferent de circumstanţe.

 

d) Onorata instanţă, in aceste condiţii, când cadrelor militare li se impune o lege de către guvern prin asumarea raspunderii acestuia, prevederile constitutionale insumate in art.118 al. (1) din Constituţia României sunt ignorate total.

Aceste prevederi sunt imperative şi au in vedere faptul că “Armata este subordonată exclusiv voinţei poporului pentru garantarea suveranităţii, a independenţei, şi unităţii statului, a integrităţii teritoriale a ţării, şi a democraţiei constituţionale.

 

In condiţiile legii şi ale tratatelor internaţionale, la care România este parte, armata contribuie la apărarea colectivă in sistemele de alianţă militară şi participă la acţiuni pentru menţinerea şi restabilirea păcii”, iar aliniatul (2) al aceluiaşi articol prevede că “Structura sistemului naţional de apărare,

pregătirea populaţiei, a economiei şi a teritoriului pentru apărare, precum şi statutul cadrelor militare,

se stabilesc prin LEGE ORGANICĂ“.

 

In baza acestui articol din Constituţie au fost promovate Legile 164/2001 si Legea 80/1995.

 

e) Nu putem să stabilim care au fost criteriile care au condus la decizia de recalculare a pensiilor militare, in condiţiile in care principiul neretroactivităţii legii civile este prevăzut in Constituţia României, art.15 al.(2) şi anume ” Legea dispune numai pentru viitor, cu excepţia legii penale,

sau contravenţionale mai favorabile.”

 

Menţionăm că acest principiu a fost aplicat magistraţilor atunci când Curtea Constituţională a decis să nu se recalculeze pensiile acestora.

f) Este evident că prin recalcularea pensiilor cadrelor militare, stabilită peste o lege aflata in vigoare (Legea 164/2001) la data publicării Legii 119/2010, s-a urmărit şi se urmăreşte diminuarea cuantumului acestora, acţiune guvernamentală prin care se incalcă dreptul constituţional la proprietate, prevăzut de art. 44 din Constituţia României, intărit cu prevederile Codului civil privind proprietatea bunurilor mobile şi anume art.473, 474 si 482 Cod civil.

 

g) In această situaţie, persoana vătămată de o autoritate publică (persoana juridică in situaţia noastră),

intr-un drept al său sau intr-un interes legitim, de o autoritate publică, printr-un act administrativ sau

prin nesoluţionarea in timp legal a unei cereri, este indreptăţită de prevederile art.52 din Constituţie,

să obţină recunoaşterea dreptului pretins, sau a interesului legitim, anularea actului şi repararea pagubei.Aceleaşi prevederi le găsim stipulate şi in Legea 554/2004 art.1.

 

h) Considerăm că anularea H.G.735/2010, in ceea ce priveşte recalcularea pensiilor militare de stat va fi o consecinţă a anulării art.1 pct.a) din legea 119/2010, o consecinţă a imposibilităţii aplicării acestei legi, atâta timp cât Legea 164/2001, este in vigoare.

 

ÎN CONCLUZIE:

 

Vă rugăm să ne admiteţi acţiunea, să obligaţi Guvernul Romăniei să anuleze prevederile cuprinse in

art.1 lit. a, art.3, art. 4 al. (1) pct a), art.5 şi art 12 din Legea 119/2010, să anuleze prevederile privind recalcularea pensiilor militare de stat din H.G.735/2010,

 

VĂ RUGĂM SĂ DISPUNEŢI

MENŢINEREA IN VIGOARE A LEGII 164/2001, Legea privind pensiile militare de stat CA FIIND TEMEINICĂ ŞI CONSTITUŢIONALĂ.

 

II. In drept ne intemeiem acţiunea pe prevederile art. 15, 21, 44, 52 şi 118 din Constituţia României,

pe prevederile art.473, 474 si 482 din Codul Civil, precum şi pe prevederile art.1, art. 4, art.7, art.8, art.9, art.lO, art.11 şi urm. din Legea 554/2004.

 

III. Cu prilejul prezentei acţiuni, invocăm următoarele excepţii:

 

1.Excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Legii 119/2010, art. 1, lit. a) şi H.G.735/2010, Hotărâre pentru recalcularea pensiilor, având in vedere faptul că prin Decizia nr 873/2010, Curtea s-a pronunţat asupra neconstituţionalităţii pensiei magistraţilor, 99% din considerente fiind justificări ale neconstituţionalităţii art.1, lit.c) din Legea 119/2010, iar pe celelalte prevederi ale art.1 din lege s-a pronuntat global.

 

Motivaţia detaliată a acestei cereri o vom depune la grefa Curţii, in timpul procedural statuat, până la primul termen de infaţişare.

 

2. Excepţia de nelegaIitate a H.G.735/2010, Hotărâre pentru recalcularea pensiilor stabilite potrivit legislaţiei privind pensiile militare de stat, a pensiilor de stat ale poliţiştilor şi ale funcţionarilor publici

cu statut special, din sistemul administraţiei penitenciarelor, conform Legii119/2010, privind stabilirea unor măsuri in domeniul pensiilor, in conformitate cu prevederile Legii 554/2004, art 4.

 

IV. Pentru susţinerea acţiunii şi a motivelor acesteia vă rugăm să ne admiteţi urmatoarele probe:

 

1.Probe cu inscrisuri;

2.Proba cu interogatoriul pârâtului.

 

V. Depunem prezenta acţiiune in două exemplare: unul pentru instanţă şi unul pentru pârât.

 

BUCURESTI -18.08.2010

 

PREŞEDINTE

General (r.) Prof. Univ. Dr. Mihai Iliescu

 

Pt. ŞEF DEPARTAMENT JURIDIC

Avocat VORNICESCU AUREL

 

DOMNULUI PREŞEDINTE AL CURŢII DE APEL BUCUREŞTI

pentru conformitate Secretar General

GL.Bg.(r.)

Radu Şerban DAN

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. OK Mai mult