Acasa Actualitate-InternaSocial REZULTATE Admitere Medicina 2017 – UMF Carol Davila

REZULTATE Admitere Medicina 2017 – UMF Carol Davila

scris de Ziua Veche
319 afisari

REZULTATE Admitere Medicina 2017. La Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” sunt disponibile în acest an 1000 de locuri finanțate de la bugetul de stat.Vezi aici notele

ADMITERE 2017. Rezultate la Universitatea de Medicină

ADMITERE 2017. Rezultate la Universitatea de Medicină

REZULTATE Admitere Medicina 2017 – UMF Carol Davila. Nota minimă de admitere nu poate fi mai mică de 5(cinci) sau decât un număr minim de puncte echivalent. Pentru specializările cu reglementare sectorială şi reglementare generală, criteriul de clasificare este reprezentat de punctajul obţinut la proba scrisă. În cazul existenţei mai multor candidaţi cu punctaj/notă egală cu cea a ultimului loc finanţat de la buget, criteriile de departajare sunt:

  1. punctajul obţinut la disciplina obligatorie (biologie pentru Facultatea de Medicină, Medicină Dentară şi FMAM, respectiv chimie organică pentru Facultatea de Farmacie).
  2. media obţinută la examenul de bacalaureat.

REZULTATE Admitere Medicina 2017 – UMF Carol Davila. Listele provizorii (generate după admitere, înaintea contestațiilor) cu rezultatele concursului de admitere, verificate şi aprobate de Comisia Centrală de Admitere, se aduc la cunoştinţa celor interesaţi prin afişare pe pagina de internet a universitatii şi la sediile facultăţilor, la loc vizibil, specificându-se ora şi data afişării.

REZULTATE Admitere Medicina 2017 – UMF Carol Davila. Lista candidaţilor admişi se afişează în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut și în limita locurilor finanţate de la buget acordate fiecărei facultăţi în parte. Lista candidaţilor respinşi se afişează în ordine alfabetică.

Rezultatele concursului de admitere devin definitive (finale) după soluţionarea contestaţiilor.

REZULTATE Admitere Medicina 2017 – UMF Carol Davila. Listele definitive (generate după soluționarea contestațiilor) ce cuprind rezultatele definitive și incontestabile ale concursului de admitere vor fi afişate la avizierele facultăţilor după termenul de contestaţii şi rezolvare a acestora.

REZULTATE Admitere Medicina 2017 – UMF Carol Davila. După afișarea rezultatelor definitive (finale), actele candidaţilor respinşi se restituie acestora, la cerere, pe baza cărţii de identitate, în cel mult 48 de ore de la depunerea cererii, fără perceperea vreunei taxe. Actele pot fi restituite şi persoanelor care prezintă împuternicire notarială legalizată.

REZULTATE Admitere Medicina 2017 – UMF Carol Davila. Conform reglementărilor legale în vigoare, UMF “Carol Davila” Bucureşti poate şcolariza, pentru anul universitar 2017-2018, în limita locurilor aprobate de către Senat, studenţi în regim cu taxă, care au susţinut concurs de admitere, dar nu au obţinut punctaj/notă corespunzătoare locurilor bugetate în ordine descrescătoare a punctajelor/notelor (Tabel 1).

REZULTATE Admitere Medicina 2017 – UMF Carol Davila. Candidaţii interesaţi de această formă de şcolarizare, vor depune cerere la Decanatele Facultăţilor.Analizarea şi aprobarea cererilor se va face în perioada următoare concursului de admitere.

REZULTATE Admitere Medicina 2017 – UMF Carol Davila. Lista candidaţilor admişi în regim cu taxă va fi afişată la Secretariatul fiecărei facultăţi. Pentru a dobândi calitatea de student, candidaţii acceptaţi la forma cu taxă, trebuie să achite prima tranşă a taxei, în cuantum de 4500 lei pentru Medicină, Medicină dentară, Farmacie şi 3000 lei pentru FMAM. În caz contrar, pierd dreptul de înmatriculare ca student în anul universitar 2017-2018.

REZULTATE Admitere Medicina 2017 – UMF Carol Davila. Contestaţiile privind conţinutul întrebărilor scrise sau corectitudinea grilei oficiale de răspunsuri se înregistrează la comisiile de admitere ale facultăţilor şi se depun în termen de 2 ore de la finalizarea probei scrise. După acest termen nu mai este posibilă contestarea conţinutului întrebărilor sau a corectitudinii grilei oficiale de răspunsuri.

REZULTATE Admitere Medicina 2017 – UMF Carol Davila. Contestaţiile privind conţinutul întrebărilor scrise sau corectitudinea grilei oficiale de răspuns se analizează de către o comisie de specialişti. Decizia acestei comisii este definitivă. Dacă în urma contestaţiilor privind conţinutul întrebărilor sau corectitudinea grilei oficiale de răspunsuri comisia apreciază că există întrebări care prezintă vicii de formulare, aceste întrebări sunt anulate (hotărârea luată urmând a fi consemnată într-un proces verbal semnat de toţi responsabilii grupurilor de lucru). Anularea întrebărilor duce la anularea punctelor acordate la întrebările respective, pentru toţi candidaţii. În urma analizării contestaţiilor, punctajele comunicate în sali pot suferi modificări.

REZULTATE Admitere Medicina 2017 – UMF Carol Davila. Contestaţiile privind rezultatele probelor scrise (punctaj) se înregistrează şi se depun la secretariatele  facultăţilor în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatelor (începând cu ora şi data afişării acestora).  Candidaţii pot contesta doar propriile rezultate.

REZULTATE Admitere Medicina 2017 – UMF Carol Davila. Lucrările/chestionarele de concurs constituind obiectul contestaţiei privind rezultatele probei scrise (punctaj) se recorectează, prin citire computerizată (rescanare), în prezenţa candidatului care a depus contestaţia iar comunicarea rezultatelor finale se face prin afişare, în termen de 24 de ore de la expirarea termenului de rezolvare a contestaţiilor.

REZULTATE Admitere Medicina 2017 – UMF Carol Davila. După expirarea termenului de rezolvare și de răspuns la contestații, decizia comisiei de contestaţii privind rezultatul concursului de admitere este definitivă și nu mai poate fi modificată.

VEZI AICI REZULTATELE la Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davila”, sesiunea iulie 2017.

REZULTATE Admitere Medicina 2017. Lista candidaților admiși se afișează în ordinea descrescătoare a punctajului obținut, în limita locurilor finanțate de la buget acordate fiecărei facultăți în parte. Lista candidaților respinși se afișează în ordine alfabetică. Sunt declaraţi admişi candidaţii al căror punctaj la examenul scris este egal sau superior aceluia corespunzător notei 5,00.

Listele provizorii cu rezultatele Concursului de Admitere verificate si aprobate de Comisia Centrala de Admitere:

Facultatea de medicina:

Facultatea de medicina dentara:

Facultatea de Farmacie:

Facultatea de Moase si Asistenta Medicala

SPECIALIZAREA BALNEOFIZIOKINETOTERAPIE SI RECUPERARE

SPECIALIZAREA ASISTENTA MEDICALA GENERALA

SPECIALIZAREA MOASE

SPECIALIZAREA TEHNICA DENTARA

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. OK Mai mult